Bayern 2

Weltempfänger Musik aus aller Welt

Samstag, 25.05.2019
18:05 bis 18:30 Uhr

BAYERN 2

Musik aus aller Welt
Mit Jambú e Os Míticos Sons Da Amazônia, Luedji Luna, Angélique Kidjo und anderen
Moderation: Jay Rutledge